Zasady publikacji w magazynie ENGINE – magazyn.pzm.pl

Zespół komunikacji PZM zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do poniższych zasad dotyczących warunków publikacji i formy materiałów dostarczonych do publikacji w ENGINE – magazyn PZM dla miłośników motoryzacji i motosportu.

Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii wydawcy. Osoba przysyłająca tekst oświadcza, że jest jego autorem, a tekst nie narusza praw osób trzecich. W razie roszczeń osoby trzeciej, wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej, osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu. Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji i współpracy.

Informacje prawne i redakcyjne (zasady publikacji na platformie ENGINE – magazyn PZM dla miłośników motoryzacji i motosportu – magazyn.pzm.pl)

1. Przesłanie informacji do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.

2. Poniższe wyrażenia wykorzystane w Regulaminie należy rozumieć następująco:

a. Wydawca – wydawca magazynu magazyn.pzm.pl tj., PZM – Polski Związek Motorowy.
b. Materiał – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia dostarczony w dowolnej formie do Redakcji.
c. Tekst – materiał pisany.
d. Redakcja – zespół redagujący ENGINE – magazyn.pzm.pl.
e. Redaktor Odpowiedzialny – koordynator ENGINE – magazyn.pzm.pl.
f. Autor – twórca nadesłanego materiału.
g. Portal – ENGINE – magazyn.pzm.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

3. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na Portalu.

4. Publikowane na Portalu informacje dotyczą sportów motorowych w ramach działalności Polskiego Związku Motorowego, a także zawodników, klubów i innych organizacji zrzeszonych w strukturach PZM.

5. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych.

6. Autor nadesłanego materiały oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe. Autor oświadcza jednocześnie, iż informacja wraz ze zdjęciami nie narusza wymienionej ustawy.

7. Wydawca nie wypłaca wynagrodzenia za przesłany do redakcji materiał.

8. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności oznacza:

a. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania z niego przez Wydawcę.
b. Wykorzystanie materiału w druku i zapisie cyfrowym/online.
c. Rozporządzania materiałem przez Wydawcę.
d. Otrzymywania wynagrodzenia przez Wydawcę za korzystanie z materiału.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach, a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.

10. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał:

a. Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.
b. Narusza niniejszy Regulamin.
c. Narusza inne dobra prawnie chronione.

11. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w materiałach wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.

12. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora, warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z Autorów.

13. Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów.

Dodatkowe informacje i kontakt z redakcja: social@pzm.pl.